Currently browsing tag

Trinus Riemersma

De fermonopolisearring fan it oersetten

Mei de nije, fan ’t simmer troch Deputearre Steaten fêststelde Subsydzjeregeling Kultuer en Mienskip Fryslân slacht in behyplike foarm fan formalisearring fan …

Presintaasje bondel Ikader

Utrikking nije poëzybondel Eeltsje Hettinga tidens literêr-kulturele kuiertocht Sneon 27 oktober, middeis 16.00 oere krije de dichter-essayist Martin Reints  en de dichter-skriuwer Elmar …