Currently browsing category

artikelen, Page 32

De opferve dei

DE OPFERVE DEI Moaier as oait liket hjoed de al omspegeljende see. Suver âlderwetsk strykt it ljocht de gevels op sa’t yn …

Hat It Skriuwersboun noch besteansrjocht?

Der hat in soad te dwaan west om de nije provinsjale oersetregeling, ûnderdiel fan de ‘Subsydzjeregeling Kultuer en Mienskip Fryslân.’ Belangeferstringeling, monopolisearring …