Currently browsing category

poëzij, Page 25

Oaren oer IKADER

I Pieter Breuker, skriuwer-ûndersiker: “De titel set jin fuort al oan it tinken. It neologisme krijt pas betsjutting (sels mear as ien) …