Gedicht ‘Weeklacht’ – foar Sjoerd de Vries

(30-09) – Ferline wike wie yn museum Belvédère de tredde edysje fan de keunstbeurs Art Noord, in ferkeaptentoanstelling dêr’t ik my de eagen út de kop sjoen haw. Wat in genot. Net te tellen de wurken dy’t ik sa mei nei hûs nimme wollen hie, ynbegrepen in tal fan Sjoerd de Vries (1941). Foar de maestro it gedicht ‘Weeklacht’.


Weeklacht

foar Sjoerd de Vries

Fan de ierde dy’t leech is, kensto
it teken dat, deemoedich hast,
de dieren bûgje lit en
fan it reid dat delleit, djip
yn himsels, herbergsto yn dyn linen
in stil kriten, midsieusk.

As de skerpe westewyn dy’t
oer de iuwen mei see
en wetter stiente en kliffen kerve,
snijt de weeklacht fan in frou
de himel, in skreau
yn syn ienlikens oeral likens.

Fossyl is har gesicht dat
fan de dûnkere holten fan tiid
de âlde riedlingen hâldt.

En dêr’t it lân oergiet ta loft en
hierren ferfloeie ta reid,
fart yn de dize de dei.
.

©Eeltsje Hettinga

r. 9. ‘wetter’ – regen as it om in Nederlânske oersetting giet

‘Hynder’ fan Sjoerd de Vries – omslachtek. fan de dichtbondel Ikader