Stil no de stêd () – Long may you run

(16-03) Stil no de stêd –

*

Bloeiende it ljocht fan maart, mar
stil no de stêd. Byldschermen
binnen in faai húsarrest fertelle
fan Tiid de benearing: in rôt
op in roltrep yn ‘e subway
fan New York, in taksysjofeur
yn Ljouwert, omtrint ta stânbyld
beferzen, wachtsjend en meurend
en wachtsjend oant him oars net
foar eagen dûnset as Cannossa’s
kelder, das Abendland, de stêd
dy’t, nagelkrûdgiel, begjin maitiid,
by staf-oer-nacht tsjusterwei
it gesicht fan Aldersielen seit.

*

Hoar geane klokken oer de wiken.
Ut strewel wei befluitet in klyster
de metalen stilte fan de himel.
Leech binne de aginda’s fan
aktrise, muzikant en skriuwer,
mei om ‘e hoeke =de Voedselbank,
aansten; in minister hellet oan ‘e skouders,
bromt: ‘Jo eigen risiko’, en stoot
lyk in dief by nacht mei tritich
behamstere skytrollen syn bolide yn.
Troch in achterdoar yn de tiid
komt hear Rieux it bolwurk op, in kloft
biddeljende bern oan ‘e broekspipen.

*

Under de beammen dy’t omtrint
fan maitiid út harren sinnen springe,
binne wy, elk op in kant fan de feart
mei-inoar yn petear. De tiid,
in opswolde klier, ropt it famke
dat swaaiend mei trije ballonnen
witte lit dat der altyd ergens immen is
dy’t immen de hân rikt as de wrâld
op hellefeart gjit. En wylst dat de sinne
kroanjend yn de Potmarge sinkt,
keart it bestean allinnich werom nei
syn eigen binnen, en stiet stil
by it long may you run fan Mr. Young.
.

©Eeltsje Hettinga, 16-03-2020

 

(*) Mei tank oan skilder Horst Dijkstra en syn permisje foar it brûken fan syn skilderij ‘We are all waves in the same sea’ (2019), in doek dat oarspronklik de titel ‘Ik ben stil’ hie. It skilderij sels is gearfoege mei it doek ‘Approach the City’ fan Edward Hopper.

 

Horst Dijkstra, ‘We are all waves in the same sea’. Oarspronklike titel ‘Ik ben stil’, acryl, 122 x 81 cm, 2019.


.