Stil no de stêd () – Long may you run

(16-03) Stil no de stêd –

*

Drok it ljocht fan maart, mar stil no de stêd.
Byldskermen yn dyn húsarrest fertelle
libben de stân fan de wrâld: in rôt
op de lege treppen yn de subway fan
New York, in taksysjauffeur
yn Ljouwert, ta stânbyld beferzen,
wachtsjend, meurend en wachtsjend
oant him oars net foar eagen skimeret
as it eigen oer de mûtse gean,
das Abendland en de langer ferlittene stêd,
begjin maitiid, dy’t staf-oer-nacht
it gesicht fan Aldersielen hat.

*

Hoar slane klokken oer de wiken.
Ut it strewel wei befluitet in lytse klyster
de metalen stilte fan de himel.
Leech binne de aginda’s fan
de aktrise, de muzikant en skriuwer,
mei de Voedselbank om ’e hoeke, aansten;
in minister hellet oan ‘e skouders,
bromt: ‘Jo eigen risiko’, en stoot
as in dief yn de nacht mei tritich
behamstere skytrollen syn bolide yn.
Troch in achterdoar yn de tiid
komt hear Rieux it bolwurk op, in kloft
biddeljende bern oan ‘e broekspipen.

*

Under de beammen dy’t omtrint
fan maitiid út harren sinnen springe,
binne wy, elk op in kant fan de feart
mei-inoar yn petear. De tiid,
in opswolde klier, ropt it famke
dat swaaiend mei trije ballonnen
witte lit dat der altyd ergens immen is
dy’t immen de hân rikt as de wrâld
op hellefeart gjit. En wylst dat de sinne
kroanjend yn de Potmarge sinkt,
keart it bestean allinnich werom nei
syn eigen binnen, en stiet stil
by it long may you run fan Mr. Young.
.

©Eeltsje Hettinga, 16-03-2020

 

(*) Mei tank oan skilder Horst Dijkstra en syn permisje foar it brûken fan syn skilderij ‘We are all waves in the same sea’ (2019), in doek dat oarspronklik de titel ‘Ik ben stil’ hie. It skilderij sels is gearfoege mei it doek ‘Approach the City’ fan Edward Hopper.

 

Horst Dijkstra, ‘We are all waves in the same sea’. Oarspronklike titel ‘Ik ben stil’, acryl, 122 x 81 cm, 2019.


.