Stil no de stêd () – Long may you run

(16-03) Stil no de stêd –

*

Bloeiend it ljocht fan maart, mar
stil no de stêd. Libben ferdreaun
ta in faai húsarrest, mei skermen
fertellend fan tiid syn benearjen:
in rôt op in roltrep yn ‘e subway
fan New York, in taksysjofeur
yn Ljouwert, omtrint ta stânbyld
beferzen, wachtsjend en meurend
en wachtsjend oant him oars net
foar eagen dûnset as Cannossa’s
kelder, das Abendland, de stêd
dy’t no, begjin maitiid, as saffraan
sa giel, dit bestean staf-oer-nacht
it gesicht fan in Aldersielen seit.

*

Hoar geane klokken oer de wiken.
Ut strewel wei befluitet in klyster
de metalene stilte fan de himel.
Langer leech binne de aginda’s
fan aktrise, muzikant en skriuwer,
mei om ‘e hoeke de Voedselbank,
aansten; in minister hellet kâldwei
oan ‘e skouders: ‘Jo eigen risiko’, en
stoot, in dief yn ‘e nacht, mei tritich
behamstere skytrollen syn bolide yn.
Troch in achterdoar yn de tiid stapt
hear Rieux it bolwurk op, in kloft
biddeljende bern oan ‘e broekspipen.

*

Under de beamte dat omtrint
fan maitiid út ‘e sinnen springt,
binne wy, elk op in kant fan
de sleat mei-elkoar yn petear.
De tiid, in opswolde klier, ropt
it famke dat swaaiend mei trij’
ballonnen witte lit dat der altyd
ergens immen is dy’t immen
de hân rikt, giet de wrâld op
hellefeart. En wylst dat de sinne
yn de Potmarge sinkt, keart
it bestean allinnich werom nei
syn eigen binnen, stiet stil by
it long may you run fan Mr. Young.

.

©Eeltsje Hettinga, 16-03-2020

 

(*) Mei tank oan skilder Horst Dijkstra en syn permisje foar it brûken fan syn skilderij ‘We are all waves in the same sea’ (2019), in doek dat oarspronklik de titel ‘Ik ben stil’ hie. It skilderij sels is gearfoege mei it doek ‘Approach the City’ fan Edward Hopper.

 

Horst Dijkstra, ‘We are all waves in the same sea’. Oarspronklike titel ‘Ik ben stil’, acryl, 122 x 81 cm, 2019.


.