Currently browsing tag

Stavering

Wurden – Staveringsberjocht

Ljouwert, 19/09/2023 – Deaslach troch autokrik. De rjochtbank yn L. hat de sechstjinjierrige Natasja Stein út de Westerein feroardiele ta trijeënheal jier …

Hat It Skriuwersboun noch besteansrjocht?

Der hat in soad te dwaan west om de nije provinsjale oersetregeling, ûnderdiel fan de ‘Subsydzjeregeling Kultuer en Mienskip Fryslân.’ Belangeferstringeling, monopolisearring …

It Staverkadaver revisited

  De Staverkadaverkwestje stiet der wer oan te kommen, oktober moatte de Fryske Steaten oer it grutte troch de Fryske Akademy yn …