Currently browsing category

byldzjende keunst, Page 6

De lette Rembrandt

De lêste tweintich jierren fan Rembrandt syn libben wiene syn meast yngripende. Hy gyng oer ’e mûtse, ferlear syn leafste, Hendrickje Stoffels, …