publikaasjes

klik omkaft foar ien, twa gedichten,
in haadstik of de yntegrale tekst 

 

Au Musée

Au Musée is in poëzykassette, mei twaenfjirtich gedichten. It oergrutte part dêrfan beslacht wurk dat net earder yn boek- of bondelfoarm publisearre west hat. De kassette is in doaze mei in magneetsluting, mei dêryn losse kaarten, dêr’t de gedichten op ôfprinte binne. It byldwurk is fan byldzjend keunstner Machteld van Buren.

Poëzy – Eeltsje Hettinga
Bykdwurk: Machteld van Buren
Foarmjouwing – Richard Bos
Cepher, It Hearrenfean/ Heerenveen, 2021


De hôven

De hôven, mei tolve  fersen by akwarellen fan Elske Schotanus, útjûn as leporello en ferskynd by de manifestaasje Hjerst Ritme Huzum – Herfst Ritme Huizum yn Ljouwert.

Poëzy – Eeltsje Hettinga
Bykdwurk: Elske Schotanus
Foarmjouwing – Monique Vogelsang
Cepher, It Hearrenfean/ Heerenveen, 2021

Nachtspraak

It twatalige gedicht ‘Nachtspraak’ is útjûn yn in doaze mei in magneetsluting, mei dêryn losse kaarten dêr’t it fers yn twa talen [FY-NE] op ôfprinte is yn in spesjaal foar dizze útjefte makke typografy. Fierders sitte der ferskillende tekstboekjes yn, ûnder ien mei in ynliedend essay oer de fûnling Kaspar Hauser. It byldwurk is fan Anne Feddema. 

Poëzy – Eeltsje Hettinga
Oersetting: Elske Schotanus
Foarmjouwing – Richard Bos
Utjouwerij Perio, Ljouwert/ Leeuwarden, 2019

Poëzykrante: Dichter fan Fryslân Eeltsje Hettinga (2017-2019)

In grutte twatalige seleksje fan de gedichten dy’t Eeltsje Hettinga de ôfrûne twa jier skreau as dichter fan Fryslân. De poëzykrante ferskynde ein novimber 2019 as bylage by de Leeuwarder Courant en it Friesch Dagblad

Poëzy – Eeltsje Hettinga
Foarmjouwing – Griet Visser
Utj.: Leeuwarder Courant / Provinsje Fryslân, 2019

Ryzji yn it Frysk

in mei de hân ynbûne, twatalige [Nederlânsk-Frysk] bibliofile útjefte, mei gedichten fan de Russyske dichter Boris Ryzji (1974-2001), oerset troch Eeltsje Hettinga en Elske Schotanus. Yn dizze limited editio (100 eks., 86 s.) binne portrettekeningen fan Ryzji opnaam, makke troch byldzjend keunstner Jochem Hamstra.

Poëzy
Foarjouwing  – Monique Vogelsang
Utj.: stichting Cepher y.g.m. galery melklokaal,
It  Hearrenfean, 2019

Cahier De hannen de doeken

Skilderij – Christiaan Kuitwaard
Poëzy – Eeltsje Hettinga
Foarmjouwing – Monique Vogelsang
Stichting Cepher / Steven de Winter- Boalsert, nov. 2018.

 

It klappen fan ‘e dyk – fjouwer gedichten
Skilderij – Machteld van Buren
Poëzy – Eeltsje Hettinga
Foarmjouwing – Monique Vogelsang
Utjouwer – provinsje Fryslân, Ljouwert, 2018.SeeWegen – Visual Art Project (Lân fan Taal)
Byldwurk  – Machteld van Buren
Poëzy – Eeltsje Hettinga
Utjouwer – Tresoar, Ljouwert, 2017.


In spegel de see / The sea a mirror

Leporello met het tweetalige gedicht In spegel de see / The sea a mirror en zes stills uit het poëzieproject It Font van videokunstenaar Lotte Middendorp en schrijver-dichter Eeltsje Hettinga. Ontwerp en vormgeving van de leporello Gert Jan Slagter, Engelse vertaling David Colmer.

It Font was in 2016 te zien in het Fries Museum, Museum Belvédère en op de Frankfurter Buchmesse.


op-knibbelsIt Font

It Font, in multymediale en meartalige fideopoëzyproduksje fan Eeltsje Hettinga en Lotte Middendorp. In digitaal literêre útjefte, Ljouwert-Amsterdam, 2016.

Yn It Font binne poëzy, byldzjende keunst, foardracht en muzyk yninoar skood. Mei-inoar binne yn it Font tolve flms presintearre.It wetter, de kust en de see foarmje de reade tried yn it projekt dat yn 2015 selektearre waard foar de Nieuwe Noordelijke Oogst fan it Noordelijk Film Festival. It Font  wie yn 2016 te sjen yn Museum Belvédère  en  it Fries Museum.

It omfangrike projekt sels is ferskynd as digitaal literêre útjefte op www.itfont.nl. 

img-new-0001
Sies Bleeker: libje yn liende tiid

Utj.: stichting Perio, Ljouwert, 2014
Oer it libben en wurk fan skilder en byldzjend keunstner Sies Bleeker

‘Een prachtig boekje met een indringend interview dat Eeltsje Hettinga vorig jaar met Sies heeft gehad, en met een tekst van Willem Winters die Sies al van jongs af aan  gekend, een caleidoscopisch overzicht van leven en werk van deze eigenzinnige kunstenaar, aangevuld mat tal van persoonlijke aantekeningen en anekdotes.
(Huub Mous, ‘Een New Yorker in Heerenveen’, 2014)

roosvantudor1
De wetters / de wateren

Utj.: AV, Grins /Groningen, 2013

Keunstnersboek, mei tolve gedichten fan Eeltsje Hettinga. Untwerp, foarmjouwing en útfiering troch grafikus Antje Veldstra.
Beheinde oplage, te krijen fia galery Roos van Tudor, Ljouwert.

ikader
Ikader

isbn / ean 978-90-815818-0-6 / nur 306
Hardcover, 88 siden € 17,50

‘Hettinga is by útstek de dichter dy’t byldzjende keunst yn syn wurk behellet. Segene mei in skerp en fynfielend each, wit er meastal essinsjes bleat te lizzen, sawol fan it keunstwurk as fan it minskebestean.’
Eppie Dam, Leeuwarder Courant, des. 2012

‘Het is duidelijk: wat een rijke bundel is Ikader. Met gedichten sprankelend van taal en fascinerend van inhoud wordt deze prachtig door Gert Jan Slagter vormgegeven bundel ook nog eens gesierd door een speciaal voor deze uitgave gemaakte omslagtekening van kunstschilder Sjoerd de Vries.’
Friese literatuursite, Jelle van der Meulen

Ikader waard nominearre foar de Gysbert Japicxpriis 2013

Apreos
Apreos

Utjouwerij Fryslân 2006
ISBN 1090-70098-95-4
68 siden

‘Oanspield binne yn Apreos fersen dy’t harsels genôch binne, dy’t opheind binne út de blauwe djipten fan de geast. It ritmyske, assosjative en ferbale fers is Hettinga syn sterkste kant. Mar ek gauris is der in sykjen nei in foarm, nij en dochs sterk genôch om de âlde problematyk te dragen.’
(‘Apreos en de foarm’, Farsk 2006)

Hu_Thung_song
Yn ’e fal fan jûn

Hu Thung-song
Bornmeer, Ljouwert 2002
ISBN 30 5615 053 7
64 siden

‘De fersen fan de jonge Hu Thung-song (Eeltsje Hettinga) sprekke my mear oan. ‘De redens fan it wurd’ en ‘Yn ‘e fal fan jûn’ hearre nei myn betinken ta de moaiste teksten dy’t ea yn it Frysk skreaun binne. Benammen de byldzjende taal mei de rivier en de nacht as sintrale metafoaren is prachtich.’
(Babs Gezelle Meerburg, Leeuwarder Courant, 2003)

Dwingehof
Dwingehôf

Utjouwerij Steven Sterk, Utert 2000
ISBN 90 804220 29
54 siden

‘Yn Dwingehôf is de foarm fan de fersen almeast frij, sûnder einrym. Mar foar dy frijheid oer stiet regelmjittichheid yn de lingte fan de rigels en in opfallend ryk gebrûk fan alliteraasje en assonânsje. (…) De bondel  is ien fan de grutte dichterlike prestaasjes yn it nei-oarlochske Fryslân.’
(Farsk 2003)

Akten_fan_winter
Akten fan winter

Utjouwerij Steven Sterk, Utert 1998
ISBN 90803220 1 0
76 siden

‘De hiele sfear, de raffinearre lûdseffekten en plastyske wize fan útdrukken bringe Eeltsje Hettinga tichter as wat oare dichter ek by Douwe Tamminga.’
(Philippus Breuker, ‘In sterk debut’, Hjir, 1998)

‘In dyk fan in debút.’
(Tjitte Piebenga, Leeuwarder Courant, 1999)

‘Zelden valt een Friestalig poëziedebuut zo’n warm onthaal ten deel als Akten fan winter van Eeltsje Hettinga kreeg bij en na verschijning in 1998. Van de spraakmakende gemeente was vooral Philippus Breuker scheutig met zijn lof. In Hjir 1998–3 is van hem een laudatio afgedrukt, uitgesproken bij de overhandiging van het eerste exemplaar van Akten fan winter aan Douwe Tamminga, waarin het dichterschap van de debutant ‘folwoeksen’ en zijn debuut ‘in grutte prestaasje’ worden genoemd. Ook Remco Ekkers betoonde zich, in Trotwaer 2000–3, gegrepen door deze bundel van ‘een fascinerend dichter.’
(Klaas van der Hoek, Konsenylje, 08/02/2013)

Akten fan winter waard yn 1999 bekroand mei de Fedde Schurerpriis fan de provinsje Fryslân.

taal_en_retoryk
Perio-pamflet

Utj.: Stichting Perio, Ljouwert, 2012

‘Het pamflet De folksnasjonalistyske taal en retoryk achter Fryslân 2040 en KH-2018 van Eeltsje Hettinga is een scherpzinnige, puur taalkundige analyse van het rapport Fan de minsken en de grûn, Toekomstagenda Fryslân Duurzaam 2040 dat als blauwdruk heeft gediend voor de notitie Nocht oan de takomst fan de Koöperaasjegroep 2018, die ook belast is met het schrijven van het bidbook voor de Kulturele Haadstêd 2018.’
(Huub Mous, ‘De Friese ziel en de bruine associaties’, 2012)
klik hier voor de Nederlandse versie

Gerben_Rypma
De keunstner fan it dûbele krús

Yn de biografy De keunstner fan it dûbele krús is it libben en wurk fan de dichter-skilder Gerben Rypma (1878-1963) delset yn in brede literêr-histoaryske, sosjaal-ekononyske en religieuze kontekst. De biografy wie nominearre foar de Fedde Schurerpriis 2012.

‘Hettinga is in baas skriuwer. Helder beskriuwt er de persoanlike ûntjouwings fan Rypma en set dy by tiden byldzjend yn breder perspektyf. Dramatyske episoaden út it libben fan Rypma lêze dêrby suver as in roman.’
(Gerbrich van der Meer, Friesch Dagblad, 2011)

De-leugen-op-de-dyk
De leugen op ‘e dyk

Stichting Cepher 2008

In het tweetalige De leagen op ‘e dyk (in krityk en pleit) veegt Eeltsje Hettinga de vloer aan met de bloemlezing Het goud op de weg van Abe de Vries. ‘Ik heb het rode boekje van Hettinga er nog eens goed op na gelezen, maar volgens mij staat er geen onvertogen woord in. Scherpe kritiek, dat wel, en af en toe vilein verwoord, maar altijd goed onderbouwd en zeer precies verantwoord in een notenapparaat met exacte bronvermeldingen.’
(Huub Mous,  ‘Achter de Friese zeewering’, 2008)

(…) Ook op de verantwoording van de keus in de inleiding bij de bloemlezing Het goud op de weg is wel wat aan te merken;  Eeltsje Hettinga heeft dat in de kritiek De leagen op de dyk overtuigend aangetoond. ‘
(Jelle van der Meulen, ‘Friese literatuursite)

Klik hier voor de Nederlandstalige versie

Abe Gerlsma, zijn werk, zijn leven

Abe Gerlsma, zijn werk, zijn leven (monografy)
Uitg. Roos van Tudor,
Leeuwarden, 164 p. 2008.

 

kill-your-darlingsKill your darlings

Kill your darlings is een uitgave van de Stichting Fonds voor de Letteren met bijdragen van Wanda Reisel, H.C. ten Berge, Bart Moeyaert, Arthur Langeveld, Nelleke Noordervliet, Anneke Brassinga, Atte Jongstra, Tessa Leuwsha, Eeltsje Hettinga, Oek de Jong en Menno Wigman.

.


gjin_grinzenGjin grinzen, de reis / Geen grenzen, de reis / No borders the voyage

Stichting Cepher 2004

Gedichten fan ûnderskate Fryske skriuwers mei as tema ‘de reis’.
De blomlêzing is it risseltaat fan in gearwurkingsferbân tusken Stichting Cepher en  Omrop Fryslân. Gjin grinzen, de reis wie in inisjatyf fan Eeltsje Hettinga en Elske Schotanus, dy’t ek noed stiene foar de redaksje fan it gehiel. De oersettings fan de gedichten yn trije talen kamen û.o. fan David Colmer, Susan Massotty en Elske Schotanus. Foar it ûntwerp fan it boek, mei CD krige foarmjouwer Michiel Postma de Liuweprint 2004.

Wrald Finster Gedicht
Wrâld, finster, gedicht

Utjouwerij Bornmeer,
Ljouwert 2002

De moaiste fersen út de wrâldliteratuer útkeazen en oersetten en fan in taljochting foarsjoen troch 30 Fryske dichters.

‘De ynlieding is fan Kistwurkredakteur Eeltsje Hettinga. Kistwurk lit dêrmei in eigen gesicht sjen: hielendal rjochte op it literêre, kreatyf, inisjatyfryk en iepen.’ (…) “Oersette is Sisifuswurk”, skriuwt Eeltsje Hettinga mar yn it gefal fan Wrâld finster gedicht ien dêr’t oersetter en lêzer beide in protte wille fan hawwe kinne.’
(Babs Gezelle Meerburg, Leeuwarder Courant, 2003)

j.j.slauerhoff
J.J. Slauerhoff yn it Frysk

Utj. literêr tyskrift Farsk, 2003.

J.J. Slauerhoff, lytse blomlêzing út de gedichten fan Jan Jacob Slauerhoff, oerset yn it Frysk troch Eppie Dam, Abe de Vries en Eeltsje Hettinga, en foarsjoen fan in ynlieding troch Eeltsje Hettinga.

.

kistwurk
Literêr tydskrift Kistwurk

Stichting Cepher 2000-2003

Oprjochter fan it literêr tydskrift Kistwurk, mei û.o. Elske Schotanus en Eric Hoekstra. It wie yn Nederlân it earste literêre tydskrift, wêrfan’t de digitale ferzje finansjele stipe krige fan ‘Het Fonds voor de Letteren’.

‘Der is in nij Frysk literêr tydskrift op kommende wei. De namme is Kistwurk. De redaksje bestiet út Rimmer Franke (Amsterdam), Margriet Halewijn (Den Haach), en Eeltsje Hettinga (Ljouwert). It tydskrift sil net allinne yn printfoarm ferskine mar ek op ynternet.’
(Leeuwarder Courant, 02-06-2000)

gerrit terpstra
Skiptinkskip

Utj.: Fries Scheepvaart Museum, Sneek, 2002.

Skôgingen oer it byldzjende wurk fan keunstner Gerrit Terpstra, mei bydragen fan û.o. Eeltsje Hettinga. Red. Huub Mous.