Mail

Eeltsje Hettinga of via Dichter fan Fryslan 

© Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren t.b.v van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het geheel of gedeeltelijk overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online).