‘Op Wyns – yn it skaad fan de stien’

Ein april krige de ferline jier ferstoarne byldzjend keunstner Koos van der Sloot (1953-2018) in stien op syn grêf yn Wyns. Lêstendeis mei syn freondinne in fytsrit makke oer it parallel oan de Ie rinnende Wynser Binnenpaad om yn it doarp sels te sjen hoe’t ‘ús maat’ derby lei. Under …

Slauerhoff en de brand in de Notre-Dame

(16-04) De dichter Slauerhoff zag het aankomen, de brand. In het gedicht ‘De Chimaeren (Notre-Dame)’, opgenomen in de bundel Saturnus (1930), noteerde …