Currently browsing

Page 2

Slauerhoff en de brand in de Notre-Dame

(16-04) De dichter Slauerhoff zag het aankomen, de brand. In het gedicht ‘De Chimaeren (Notre-Dame)’, opgenomen in de bundel Saturnus (1930), noteerde …

Jelle Kaspersma – Trije gedichten

(07-03) Trije gedichten fan de ferline moanne ferstoarne dichter Jelle Kaspersma. Op ‘e kweekskoalle yn Snits sette er om 1970 hinne útein …