Efter it tried, Kampsketsen út Amersfoort – Fideo-lêzing Elske Schotanus

(26-01) Yn de rige lêzingen oer Befrijing yn de Fryske literatuer’ draacht Elske Schotanus de fideo-lêzing ‘Efter it tried’ by, in bewurking fan har ynliedende essay by de werútjefte fan it yn 1946 ferskynde Efter it tried. Kampsketsen út Amersfoort fan Häftling nû 10039.

Achter dy namme gie de skriuwer en túnker Reimer van Tuinen (1916-2006) skûl. Yn de ynlieding en lêzing fertelt Elske Schotanus oer har syktocht nei de ferhalen achter de fingearre nammen, en dan giet it om Van Tuinen syn kampmaten dy’t, oars as hysels, de oarloch net oerlibben.

Ein febrewaris 2021, sa is it doel, ferskynt dizze werútjefte by Utjouwerij Louise / Eddy van der Noord. Mei it each op de koroanamaatregels sil de presintaasje ferskood wurde, nei alle gedachten nei 9 april en oars nei in letter tiidstip.

Lês mear yn it dossier oer Befrijing yn de Fryske literatuer. De rige lêzingen oer dat tema, organisearre troch de Fryske Akademy en Tresoar, soe op de Dei fan de Fryske letterkunde, ferline jier novimber, live oer it fuotljocht brocht wurde Fanwegen de koroanamaatregels moast dat oars as oars, nammentlik digitaal.

Fia de webside fan Sirkwy koe men yn de ôfrûne moanne ferskate lêzingen en webinars folge wurde. De earste lêzing waard op 6 novimber online set.

Der binne ûnder oaren lêzingen jûn troch Jan Ybema, oer Fryske boeken, dêr’t Nederlânsk-Ynje en de befrijing fan Nederlânsk-Ynje in rol yn spylje, en troch Elske Schotanus, dy’t yn boppeneamde fideo op ‘e tekst is oer de nije útjefte fan Efter it tried dêr’t skriuwer Reimer van Tuinen ferhalen yn fertelt oer syn tiid yn konsintraasjekamp Amersfoort.