Currently browsing tag

Tsjêbbe Hettinga, Page 2

De fermonopolisearring fan it oersetten

Mei de nije, fan ’t simmer troch Deputearre Steaten fêststelde Subsydzjeregeling Kultuer en Mienskip Fryslân slacht in behyplike foarm fan formalisearring fan …

De Friese identiteit bestaat niet

In het spoor van het maatschappelijke debat over cultuur en identiteit dat alom in Europa wordt gevoerd, bestaat ook in Friesland de …