De klabeljaauw della de harresaslaam

Della de harresaslaam

De klabeljaauw della de harresaslaam
kijaam, sahaa weheagjendewuhei, ohop

yn it ruheid, de juhinten bhei de dahaam,
durrok kullappend mhai de gurrutte

gurriene fehinnestuhut en ol lihiku
loehoed de moehoele bulazend, spuhotten

de bulhauwe boehoelen huheuch bhei
de hoehoezen ohop en foehoelen doehoe

mhei un purhotten guhuwelt dehel
ohop behormons foholle bisthistethuun –

‘Heiheit, de klabeljaauw, se puhufte sa,
alle tuhulpen spurrongen iehiepen,

sehels gohot, haiheit, wihaad wuhekker!
– Fan kulearebahare skurrik is durnaai

de klabelauwjau weher de duhunkere
suletten ynpulloft, mar werherrom,

heiheit, weherrom? Om hihiel ut lehange,
belline paahaad wuher dehel te gean,

dehel tahat fihiere della de harresalaam?’

@EH