Barcelona- de Ramblas – ‘Alle begrippen vallen’

(Aug. 2017) Barcelona- de Ramblas

‘Alle begrippen vallen’ (Ut: ‘Boem Paukeslag’)
Paul van Ostaijen

Bloed oer de pleinen by it lange reinen
fan bommen mei gasflessen
op in traktemint dat libben santich

paradizen ferseit, de konfetty fan
fleanende bonken, hollen en
termen, de stêd, in útskuorde tonge,

sa’t in taal stûkjend yn reek opgong. –
Treinen ride de stasjons fan Europa yn,
ferfiere Angst en skrik, ‘mar panyk

en hystearje’, skriuwt A. ‘binne fan
frijheid de fijânnen.’ Skiednis
bewiist himses as gesticht, o, tiid

en de waansin fan it wurd dat himsels
net mear ferstiet by it boem, boem
fan dogma’s dêr’t elk begryp yn sneuvelet.

©Eeltsje Hettinga