De dichter dy’t gjin slippedrager wêze wol

Leeuwarder Courant, 25 november 2017. – “Neffens Hettinga hie der in Frysk en Nederlânsktalich boekewikegeskink komme moatten, beide yn twa talen.”