DE RAILS BOEM BOEM BOEM

(Nov. 2017 )

DE RAILS BOEM BOEM BOEM

Skal-da, skal-drom,
alles dronken, alles trom.

Te kiekeboe, ta optika,
sjongt Herr Hugo Ballala
syn trallala
op ’e trein nei Barcelona –

Ien grut fonkjen
de rails boem-boem-boem
yn in hielal
sparkjend rûnom.

Skal-da, skal-drom,
alles hinkjend, alles prom.

Moai loom soeikjendewei
it lichem metronoom
largo,
largo
yn ’e griene skommelwagon
Trije-Njoggen-Nul-Ien.

Der is in stien, in stien dy’t praat,
seit Herr Hugo Ballala
in stien 18-karaats,
in stien dy’t reade mearkes iepenteart:

in happe, drafkjend
troch de skatterjende kosmos,
presto,
presto,

yn it seal it animearfamke Gala-la-la,
op har ljochte heupen
heuvelich,
twa Gerswhin spyljende dodo’s

O nee?

O nee?

Soe net kinne, soe net kanne,
sizze jo, achte passazjier.

Mar wa net sjongt himsels net
de lange sangen fan
miskien,
miskien
de sangen fier
foarby it kwibusseizoen fan
Jesoess Kristoess en
alles wat net mooglik achte wie?

It ain’t necessarily so,
mar lykwols

Te kiekeboe, ta optika,
sjongt Herr Hugo Ballala
syn trallala
op ’e trein nei Barcelona –

 

ON THISSE KWYKKWYK JOEN

De noas fan Michelangelo foar,
Mei in trechter, omkeard op ‘e kop

sjongt Herr Hugo Ballalala
út folle boarst: O, olles sil, olles sol,

ta sopstra, kee tsjinda tha boem boem boem,
yn âld-Khartoem, hot age, hot age

wi to dwane on thisse kwykkwyk joen
bi the sunna, sunna sa helga, helga?

.
@Eeltsje Hettinga

.

 ‘It ain’t necessarily so’ út Porgy and Bess fan George Gershwin, fertolke troch fioliste Noa Wildschut en pianist Yoram Ish-Hurwitz.