DE RAILS BOEM BOEM BOEM

(Nov. 2017 )

DE RAILS BOEM BOEM BOEM

Skal-da, skal-drom,
alles dronken, alles trom.

Te kiekeboe, ta optika
sjongt Herr Hugo Ballala
syn trallala
op ’e trein nei Barcelona –

Ien grut fûnkjen
de rails boem-boem-boem
yn in hielal
sparkjend rûnom.

Skal-da, skal-drom,
alles hinkjend, alles prom.

Licht soeikjendewei it lichem
metronoom
largo, largo
yn ‘e griene skommelwagon
Trij-Njoggen-Ien.

Der is in stien, in stien dy’t praat,
in stien dy’t
mearkes iepenteart,
in happe dy’t troch de kosmos draaft,
presto, presto,
yn it seal
it animearfamke Galaa-la-la,
mei twa Gerswhin spyljende dodo’s
op har heupen heuvelich,
drok dûnsjendewei
ûnder de tiden.

O nee? O nee?

Wa net sjongt himsels net de lange sangen fan
miskien, miskien
foarby it kwibusseizoen fan
Jesoess Kristoess?

It ain’t necessarily so
te kiekeboe,
ta optika,
sjongt Herr Hugo Ballala
op ’e reade operatrein
nei Barcelona –

 

 

ON THISSE KWYKKWYK JOEN

De koperen trechter, omkeard op ‘e kop
en de noas fan Michelangelo foar,
sjongt Herr Hugo Ball út folle boarst

yn âld-Khartoem: O, olles sil, olles sol,
ta sopstra, kee tsjinda tha boem boem boem,

hot age wi to dwane on thisse
kwykkwyk joen bi the sunna sa helga?

.
@Eeltsje Hettinga

.

 ‘It ain’t necessarily so’ út Porgy and Bess fan George Gershwin, fertolke troch fioliste Noa Wildschut en pianist Yoram Ish-Hurwitz.