De Tafel – Keunstkalinder fan Eppie Dam en Gerrit Terpstra

De tafel

Woansdei 4 novimber is yn Snits de presintaasje fan de twatalige jierdeis-keunstkalinder De Tafel, mei poëzije fan Eppie Dam en byldzjend wurk fan Gerrit Terpstra dêr’t ‘de tafel’ sintraal yn stiet. Elske Schotanus docht in ynlieding, Eeltsje Hettinga lêst gedichten.

.

Neat hie der tusken ús west, noch gjin tinken
ús bûn. Oant de dei dat er tusken ús stie:
de tafel mei it eachfoarmich blêd, dat alle blikken
yn perspektyf luts, de holle bûgde nei in idee.’

(Ut: ‘De tafel’ nr. I, jann.)

Niets was er tussen ons geweest, nog geen gedachte
die ons verbond. Tot de dag dat hij tussen ons in stond:
de tafel met het oogvormig blad, dat alle blikken
in perspectief trok, de hoofden boog naar een idee.

(Uit: ‘De tafel’ nr. I, jan.)

IMG_20151016_0001