Dichter fan Fryslân, benoeming 24 nov. in Balk

(Nov. 17) Rom rom bom, elkenien wolkom, freedtemiddei 16.00 oere by de beneaming fan de Dichter fan Fryslân (DfF) yn de Herman Gortertsjerke oan de Luts yn Balk. De kultuerdeputearre fan Fryslân docht de ynsegening, de sjuery dy’t foar de DfF-ferkiezings oansteld wie, lêst har rapport en as DfF set ik my achter it kateder foar ‘De taspraak fan Balk’ … Nei ôfrin feest, muzyk, bier en wyn.

Rom bom bom, iedereen welkom, vrijdagmiddag 16.00 uur bij de benoeming van de Dichter fan Fryslân (DfF) in de Herman Gorterkerk aan de Luts in Balk. De cultuurgedeputeerde van Fryslân doet de inzegening, de jury die voor de DfF-verkiezing was aangesteld, leest haar rapport en als DfF beklim ik het spreekgestoelte voor ‘De toespraak van Balk’… Na afloop feest, muziek, bier en wijn.

Herman Gortertsjerke, Balk
Beneaming Dichter fan Fryslân
freed 24 novimber, 16:00 oere