Dichter Obe Postma (1868-1963) in De Groene Amsterdammer

(20-04) Dichter en essayist Martin Reints uit op de website van De Groene Amsterdammer zijn bewondering voor de poëzie van Obe Postma, een van de grootste Friese dichters. “Postma duikt”, schrijft Reints, “in het verleden om de eeuwigheid te ervaren. En dat is nogal een verschil met het nostalgische ‘voorbij, voorbij, voorgoed voorbij’ van zijn tijdgenoot Bloem.”

Postma (1868) werd honderdvijftig jaar geleden geboren in het Friese Cornwerd, een gehucht vlakbij Makkum dat destijds nog aan de zee lag. Begin april verscheen de drietalige bloemlezing Obe Postma Selected Poems.

Naar aanleiding van die uitgave bespreekt Reints in zijn collumn ‘Obe Postma in drie talen’  onder meer het gedicht ‘Te Harns’ (‘Te Harlingen’). “Obe Postma schreef in bijna provocerend gewone taal over alledaagse dingen.”

.

(20-04) Dichter en essayist Martin Reints sprekt yn De Groene Amsterdammer syn bewûndering út foar de poëzy fan Obe Postma, neamt him ien fan de grutste Fryske dichters. Postma dûkt, skriuwt Reints, yn it ferline om de ivichheid te ûnderfinen. En dat is neffens him al even oare kost as it nostalgyske ‘voorbij, voorbij, voorgoed voorbij’ fan syn tiidgenoat Bloem.

Postma (186) waard hûndertfyftich jier ferlyn berne yn Koarnwert, in útbuorren dat doe noch oan de see lei. Begjin april seach de trijetalige blomlêzing Obe Postma it ljocht.

Nei oanlieding fan dy útjefte besprekt Reints yn syn kollum yn ‘de Groene’ ûnder mear it klassike gedicht ‘Te Harns’. “Obe Postma skreau yn in hast provosearjend gewoane taal oer de dingen fan aldendei.”

© Eeltsje Hettinga

 

Sjoch oer Obe Postma op dizze webside ûnder mear ek: