Door de ogen van Christiaan Kuitwaard en Eeltsje Hettinga

(14-09) Tegearre mei skilder en tekener Christiaan Kuitwaard de lêste hân lein oan in moai nijsgjirrich byldprojekt. De frucht fan dy gearwurking is meikoarten te bekoekeloeren yn ien fan de Fryske stêden. De presintaasje en it hoe en het fan it gehiel, dy hâlde wy foarearst noch even foar ús, oars is aanst de ferrassing foetsy…

Samen met schilder en tekenaar Christiaan Kuitwaard de laatste hand gelegd aan een mooi interessant beeldproject. De vrucht van die samenwerking is binnenkort te zien in een van de Friese steden. Over de presentatie en de ins en outs van het geheel, daarover voorlopig nog even st…st.., anders is straks de verrassing weg.

.

.
.