Earste Fryske Facebookroman ‘De raven – Hoe’t Elske Schotanus de privacy fan har famyljeleden skeint’

(16-05) Nij! Spannende en bytiden hilaryske famyljestoarje oer Elske, har suster en trije bruorren. In raven, in drone en in kapitaal njoggentjinde-iuwsk lânhûs yn ’e bosken fan Gaasterlân spylje in wichtige rol yn it ferhaal dat yn ’e simmer fan 2019 yn ôfleveringen op Facebook skreaun waard.

De Raven – Hoe’t Elske Schotanus de privacy fan har famyljeleden skeint

De earste Fryske Facebookroman.

Lêzersreaksjes:

It earste Fryske feuilleton op Facebook. En watfoar ien! Gjin dei oerslein. Alle dagen hast in knappe cliffhanger. Fermaaklik, mar ek fernimstich binne de stikken dêr’t werklikheid en fiksje inoar yn bespylje. It tal passaazjes dêr’t ik smaaklik by laitsje moast, binne mannichfâld. Der sit wat yn it ferhaal dat driuwt, it makket gong. Fierders is der ôfwikseling by ’t soad, al wie it mar fanwegen de opset en struktuer fan ’e stikken. De ein wie foar my ferrassend.

As ik in pear dagen yn it achter wie, gong ik earst werom nei wêr’t ik bleaun wie.

Ondanks dat ik Facebook vooral open op momenten dat ik even oppervlakkig wil scannen en scrollen, las ik regelmatig door als de eerste zinnen mijn aandacht trokken.

Alles lêzen, fansels! ’t Wie machtich moai! Hiest om my noch wol in pear wike trochsette mocht!

Auteur: Elske Schotanus
ISBN : 9789493159341
Taal: Frysk
Uitgever: Afûk
Pagina’s: 214
Kategory: Fryske boeken, Romans, Romans en literatuer.
18,50 Euro

 

Klik foto foar de trailer fan De Raven