Fury – Woede

FURY

*

How someone with a charge of hate
in his heart, fuse burning, steps into a train,
a tram or shop, beside himself with rage,

head full of night, lost deep in his own dead ends,
trying to fight his furious way out, with all the hatches
of his soul nailed shut, and empties every chamber.

*

How one morning someone manifests himself,
his radical insanity, shutting down the entire machinery
of a city as if ordained to do so by some Higher Power,

while there’s always someone whose hands aren’t dirty,
simply innocent, but thanks to crime and punishment
a passenger on Death’s tram now.

*

How deep in the forest of violence all
the clocks freeze, full stops in the sky,
as everyone, petrified in a moment of terror,

no longer knows which path to take,
no longer knows which path to take as the owl
of hate weaves into B.’s new order.

©Eeltsje Hettinga – Dichter fan Fryslân 2018/2019

.

 


WOEDE

*

Hoe’t immen, al tikjendewei, in bom fan haat
yn it hert omjaget, in trein, winkel of tram
ynstapt en bûten sinnen mei in kop fol nacht,

djip yn himsels ferdwaald, himsels yn woede
en geweld in útwei tinkt en mei alle lûken
fan ’e siele ticht in keamer fol kûgels leech sjit.

*

Hoe’t op in moarntiid immen himsels manifest
makket, radikaal gek, hiel ’t raderwurk fan
in stêd stilleit as wie it Heger Macht’s wurk,

wylst der altyd ergens immen is dy’t sûnder
smoarge hannen, simpelwei ûnskuldich, troch
misdied en straf weireizget op dea syn tram.

*

Hoe’t midden yn it wâld fan it geweld alle
klokken befrieze, in punt tsjin de himel
slane, sa’t in elk, in tel fan skrik ferstienne,

langer net mear wit hokker paad te nimmen,
hokker paad te nimmen as haat rûnom
de ûleflecht makket mei B. syn nije oarder.

.

©Eeltsje Hettinga – Dichter fan Fryslân 2018/2019
..