Hanze – Yn de pakhuzen oan smelle grêften gnuve

HANZE

Yn de pakhuzen oan smelle grêften gnuve
de skaden fan oarloggen om hout,
sȃlt en slaven, memmenegoasje fan
ȃlde faders dy’t yn iepen skûten
de kusten delroeiken, knokkend en
ferkrêftsjend yn stegen en fiskerswyk.

Op plein en brêge waarden hollen hakt,
liven sûnder soen yn fjouweren part’,
de lange folteringen om wille fan al
wat oer rivier en see de wolfeart fan
eigen stêd en streek gesicht jaan koe,
de woeker, it bloed en hiel de fracht oan
grêven tusken Dantzig, Hylpen en Bremen.