‘Obe yn Mokum’ – Oer de Obe Postma-jûn yn Perdu

(15-12) Uteinsettend mei in moai feninige en mei rjocht útdielde snear nei alderlei wrokjend, op regionale ressentiminten tarrend twitterfolk, docht Klaas van der Hoek, konservator by de universiteitsbibliotheek fan de UvA yn Amsterdam, op syn webloch Konsenylje ferslach oer de drok besocht Obe Postma-jûn yn Perdu, ôfrûne woansdei yn Amsterdam.

“Wylst der op Twitter werris wrokkich folk, mei blokkearfriezinne Jenny Douwes foarop, tekeargong tsjin it ferdjerlike Amsterdam, teagen yn dy stêd sa’n sechtich minsken nei it poëzypoadium Perdu foar in (Hollânsktalige) jûn oer Obe Postma. Seis sprekkers en performers gongen dêr oan de Kloveniersburgwal, middenyn dy freeslike Grachtengordel, gear oer it wurk fan de Fryske plattelânsdichter by útstek.”

De rest fan Van der Hoek syn ferslach fan de jûn is te finen op syn bloch ‘Konsenylje’.

 

UITNODING 09-11

Woensdag 11 dec 20:00 in Perdu, Amsterdam. Obe Postma-avond
Georganiseerd door het Obe Postma Selskip
Zaal open: 19.30 – Entree: € 10, studenten € 5

“Goethe maakte een reis naar Italië en Rilke naar Rusland,
En als een ander mens kwamen zij terug.
Ik ben op mijn oude dag naar Harlingen geweest”

“Vijf sprekers over het werk van de grote Friese dichter Obe Postma (1868 – 1963): Jan Kuijper, Eeltsje Hettinga, Anne Feddema, Klaske Oenema en Marjoleine de Vos, presentatie Martin Reints.

Obe Postma werd als boerenzoon in Cornwerd geboren, een dorpje waarvan je de kerktoren ziet als je over de Afsluitdijk naar Friesland rijdt. Hij publiceerde vanaf 1900 gedichten. In de Friese poëzie hebben die gedichten grote invloed gehad. In 1947 werd hem als eerste de prestigieuze Gysbert Japicxprijs toegekend. Ook buiten Friesland is hij bekend sinds Jabik Veenbaas een keuze uit zijn werk had vertaald. Schrijvers als Gerrit Krol, Ed Leeflang en Michaël Zeeman waren uitgesproken liefhebbers.

Zijn gedichten roepen heldere beelden op van het gewone leven, dat voor hem altijd een afspiegeling is van iets groters. Zijn werk zit vol verleden, maar hij slaagt erin nooit nostalgisch te worden: voor hem lopen de herinneringen over in het heden. Heel bijzonder is zijn toon – het is soms of je hem hoort praten.

Een ander mens kon ik niet worden, maar ik heb hoog
op de bolwerktuin gestaan –
Een jonge matroos zat op een bank en twee kapiteins kuierden
het paadje af.
Diep zag ik neer op de schepen in de stadsgracht en de bomen
van de buitensingel;
Ik rook de teerlucht en ook iets van de zee – en helemaal dezelfde ben ik niet gebleven.

De avond wordt georganiseerd door het Obe Postma Selskip. Voertaal Nederlands; de besproken gedichten worden in het Fries en in vertaling geprojecteerd. www.perdu.nl”

(tekst: Martin Reints).