Rilke – Herbsttag / Hjerstdei

.

HJERSTDEI

Hear: it is tiid. De simmer wie yngoed.
Lis no jins skaden oer de sinnewizers,
en oer de wyngerds blaas de wyn syn lûd.

Skink de einfruchten alle follens yn;
gun har jit in súdliker dei as twa,
twing har foarmen ta it folsleine en laadt
in lêste waarmens yn de swiere wyn.

Wa’t no gjin went hat, hy set him gjint mear.
Wa’t no iensum leit, sil lang dat bliuwe,
sil weitsje, lêze, lange brieven skriuwe
en sil yn ienlike ûnrêst troch hear
en hôven gean, wannear’t de blêden driuwe..

©Eeltsje Hettinga

.

HERBSTTAG

Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren laß die Winde los.

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gieb ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

Ut: Das Buch der Bilder

.