Stttt…! hier fluistert de tijd – ‘Au Musee’

No sneon yn Tresoar de iepening fan de tentoanstelling ‘Sssstt…! hjir flústert de tiid’ iepene. Ik lês middeis it gedicht ‘Au Musėe’, tagelyk ek de titel fan de tegearre mei byldzjend keunstner Machteld van Buren poëzymasine (8 m. by 4m.).

Utgongspunt by dizze ynstallaasje te sjen yn ‘e stúdzjeseal fan datselde Tresoar? In nachtlike kuiertocht fanôf de Waadsee nei it hert fan de Wâlden, in reis dy’t úteinlik (op papier) útkomt by de see om Lampedusa hinne, de swarte râne fan Europa.

====

Zaterdag opent in Tresoar de tentoonstelling Sssstt…! hier fluistert de tijd. Ik lees er ’s middags het gedicht ‘Au Musėe’, dat tevens de titel is van de samen met beeldend kunstenaar Machteld van Buren gemaakte poëziemachine (8 m. bij 4m.).

Het uitgangspunt bij deze installatie, opgesteld in de studiezaal van datzelfde Tresoar ? Een nachtelijke wandeltocht vanaf de Waddenzee naar de Friese Wouden, een reis die uiteindelijk (op papier) uitkomt bij de zee rond Lampedusa, de zwarte rand van Europa.