Currently browsing tag

Jelle van der Meulen

It staverkadaver moat fan tafel

Der steane by de Fryske staveringskwestje noch alderhande fragen iepen. Wat binne bygelyks de kosten dy’t mei it Steatebeslút oangeande de staveringsferoaring …

APREOS

Eeltsje Hettinga út de bondel Apreos YN IT MEITSJEN BIN IK MYN WURDEN Ta neitins fan Siep van den Berg (Tirns 1913 …

Top Tien – Friese literatuursite

Top 10 –  Friese literatuursite.  Jelle van der Meulen op Facebook (31-12-2012): “Jelle van der Meulen was het niet van plan, maar …

Oaren oer IKADER

I Pieter Breuker, skriuwer-ûndersiker: “De titel set jin fuort al oan it tinken. It neologisme krijt pas betsjutting (sels mear as ien) …