Currently browsing tag

Staverkadaver

Wurden – Staveringsberjocht

Ljouwert, 19/09/2023 – Deaslach troch autokrik. De rjochtbank yn L. hat de sechstjinjierrige Natasja Stein út de Westerein feroardiele ta trijeënheal jier …