Europe, the names – Europa, de nammen

EUROPE – THE NAMES

It’s crowded on the coasts of Europe.
Tourists, drunk in the sea, swim past wreckage
from the boat that brought the refugees,
an inconvenience that spills over
in the sun-lit olive-grove evenings,
Skyping and emailing home
laments about their spoiled fun.

Hotel rooms with a view of tents and
camps, a razor-wire realm that traffics
flesh and people. Eyes at the fence
sink like boats in the night.
It’s crowded on the coasts of Europe.
.

Eeltsje Hettinga – Translated by David Colmer

===

EUROPA – DE NAMMEN

It is baas drok oan de kusten fan Europa.
Badgasten, beskonken yn see, swimme
foarby it wrakhout fan it skip dat
de flechtling brocht, ûngeriif dat jûns
ûnder de sinne yn de oliven fia
Skype en mail nei it thúsfront spat,
kleilieten oer in bedoarn genot. –

Hotelkeamers sjogge út op tinten en
kampen, in mei skoktried tichtset ryk fan
hannel yn minsken en fleis. Eagen oer
it stek sinke wei as boaten yn ‘e nacht.
It is baas drok oan de kusten fan Europa.

@Eeltsje Hettinga
.
.

EUROPA – DE NAMEN

Het is stervensdruk aan Europa’s kust.
Badgasten, beschonken in zee, zwemmen
voorbij het wrakhout van de boot
die de vluchteling bracht, ongemak dat
‘s avonds onder de zon in het olijfhof
via Skype en mail naar het thuisfront spat,
klaagliederen over bedorven genot.

Hotelkamers kijken uit op tenten en
kampen, een schrikdraad afgezet rijk van
een handel in mensen en vlees. Ogen
bij ‘t hek zinken weg als boten in de nacht.
Het is stervens druk aan Europa’s kust.

Eeltsje Hettinga – vertaling Elske Schotanus
.

===