Thoe hynderal nokturnia glop – Nachtpost II

franz_marc_ruhende_pferden

It ain’t necessarily so

I

Karabrinda sabronka ta
Uyttebrotsen
Ynnepotsen
Konna lalusia della
Prohyndera de ladrafka
Hyppemûndy
Dostoryste
Lasker rels si dixerit:

Ynne imperia ta toehoes
Kôjirre ta
Nokturnia
Flotgerslike galopsasa
Thachtolesta
Non bon theron

II

Ynblau ammadach tatrinka
O labatta
Thoe hynderal
Krommelika sa Sjongadika
Hag wen ik an mine sinne
Laske rels
Si dixerit:

Yohokodomdermarrusom
Sa honkentonk yn faria
Pokkoporno
Tabakkadoe
Dellaboerinnasableata
Thachtolesta
Non bon theron
.
.

Muzyk: ‘It ain’t necessarily so’ út Porgy and Bess fan George Gershwin, fertolke troch fioliste Noa Wildschut en pianist Yoram Ish-Hurwitz.