Vertaling 4 mei gedicht ‘De fearten’ – Oersetting 4 maaie gedicht ‘De fearten’

(20-06) It 4 maaie gedicht ‘De fearten’, dat skreaun is yn it ramt fan it Dichterskip fan Fryslân, is hjir nei it Ingelsk oerset troch David Colmer. De Nederlânske fertaling is fan Elske Schotanus.

/ Het 4 mei gedicht ‘De fearten’, geschreven in het kader van het Dichterschap van Fryslân, is hier vertaald door David Colmer. De Nederlande vertaling is van Elske Schotanus. 

Uit ‘Op een onbekende plaats begraven. De April-Meistakingen van 1943, een onderzoek naar oorlogsvermissing.’  Truus de Witte, Rijksuniversiteit Groningen, 2010.

 

In 1943 vonden in Fryslân de April-mei-stakingen plaats, ofwel de Melkstaking. Als verzet tegen de Duitse bezetter werd in de provincie massaal het werk neergelegd. Arbeiders gingen in staking, winkels deden de deuren dicht en boeren zetten de melkaanvoer naar de zuivelfabrieken stop. Melkrijders, op weg naar de fabriek, werden  staande gehouden, de melk ging de sloot in.

Bij de staking in Oudega in de gemeente die toen nog Wymbritseradiel heette, werden Broer de Witte (18) uit Blauwhuis-Greonterp en Bouke de Vries (36) uit Oudega opgepakt en door de Duitsers gefusilleerd.


 

Fiifensantich jier lyn setten yn Fryslân de April-Maaie-stakingen útein, oftewol de Molkestaking. As ferset tsjin de Dútske besetter waard rûnom yn de provinsje it wurk dellein. Arbeiders yn it fabryk holden op, winkels diene de doarren ticht en boeren ferpoften it langer om de molke nei it suvelfabryk te bringen. Molkriders, op wei nei it fabryk, waarden oanholden, de bussen op ‘e karre giene de sleatten yn.

By de staking yn Aldegea yn it eartiidske Wymbritseradiel, waarden Broer de Witte (18) fan Blauhús-Greonterp en Bouke de Vries (36) fan Aldegea oppakt en troch de Dútsers fusillearre.

Uit ‘Op een onbekende plaats begraven. De April-Meistakingen van 1943, een onderzoek naar oorlogsvermissing.’ Truus de Witte, Rijksuniversiteit Groningen, 2010.