Vier fluisterende poëziemachines in Tresoar

In Tresoar is de opbouw begonnen van vier poëziemachines. Over een draaiend, vier meter hoog mechaniek rollen doeken waarop werk staat van Eeltsje Hettinga, Elmar Kuiper, Sytse Jansma en Grytsje Schaaf. De dichters werkten voor dit Lân fan Taalproject samen met Kaneli & Smit, Machteld van Buren en Hans Wijnbergen. Het is een technisch hoogstandje, vertelt Tresoar-directeur Bert Looper verguld. ‘Se draaie, mar dat hearst eins net. It is hast magysk om te sjen.’ Na opening van culturele hoofdstad, in het weekend van 26 en 27 januari, draaien de poëziemachines het hele jaar dag en nacht door. Frank den Oudsten (op de voorgrond) bedacht het kunstwerk. (LC, 17 januari 2018)

 

‘Au Musée’ is ien fan de fjouwer troch Machteld van Buren en mysels makke poëzymasines yn it Visual Poetry Projekt Sssst…! hjir flústeret de tiid, sa’t dy te sjen is yn de stúdzjeseal fan Tresoar. De oare trije masines litte wurk sjen fan Elmar Kuiper, Grytsje Schaaf en Sytse Jansma.

flústerjende poëzymasines.

Betinker fan ssst…! hjir flústeret de tiid Frank den Oudsten: “It giet om in ferkenning fan it floeibere grinsgebiet tusken taal en byld. It ensemble is te sjen yn de stúdzjeseal fan Tresoar, het Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum. De stadich bewegende ynstallaasjes ferhâlde har ta dy romte as in souderskildering fan Tiepolo ta in kleasterbiblioteek út de Barok. It is de fuortsetting fan de praktyk fan it argyf mei
oare middels.”

Nei de iepening fan Leeuwarden-Fryslân 2018, draaie de poëzymasines in hiel jier lang dei en nacht troch…

Trije febrewaris, jûns om 15.00 oere, binne der optredens fan ferskillende by Sssstt..! belutsen keunstners, ûnder oaren fan Machteld van Buren en ûnderskreaune.

@Eeltsje Hettinga