Yoeng Poe Tsjoeng – J. Slauerhoff – Krysanten yn de eastlike tún

Slau yn Sineesk Gewaad

KRYSANTEN YN DE EASTLIKE TUN

Hurd gean de jierren, eartiids wist ik it net,
Wol doe ’k riper wie, keare koe ’k se net.
Leed en teloarstelling fan al myn jierren
Binn’ gearkaam mei my yn de lege tún hjirre.
Lang stean ik stil yn ’t midden fan in perk,
De sinneskyn is tin, de wyn gûlt sterk,
It blêdte is ferrotte en besnoeid,
It oerhingjend simmerbeamte útbloeid.
Inkeld wat skriele bleeksjende krysanten
Stean fan de wyn fergetten op ’e kanten.
Ik ha in tropfolle beker ynskonken
Mar koe amper bemerke ik hie dronken.
Hoe’t yn myn jonkheid mei gemak it moed
Fan drôf nei bliid gie, fan lilk wer nei goed.
As ik wyn seach, elk oere fan ’e dei
Dronk ik dy út en wie oars net as laits.
No bliuwt my de sterkste drank nochter en kâld.
Bleke krysant, do bist net oerbleaun om my
Te treastgjen yn ’t drôf seizoen, mar beide komme wy
Ut bett’re tiden wei, en no tegearre swak en âld.

(Po Tsju I)

.
.CHRYSANTHEN IN DEN OOSTELIJKEN TUIN

Snel gaan de jaren, vroeger wist ik het niet,
Wel in mijn rijpheid, ik weerhield ze niet.
Leed en teleurstelling van al mijn jaren
Kwamen met mij in d’eenzamen tuin hier samen.
In ’t midden van een perk sta ik lang stil,
De zonneschijn is dun, de wind giert kil,
Het loover is verrot en uitgeroeid,
De volle zomerboomen uitgebloeid.
Alleen wat tengre bleekzuchtige chrysanthen
Staan door den wind vergeten langs de kanten.
Ik heb een beker boordevol geschonken
Maar merkte nauwlijks dat ik had gedronken.
Hoe in mijn jeugd gemakk’lijk mijn gemoed
Van droevig blij werd, van vertoornd weer goed.
Als ik wijn zag, op elk uur van den dag
Dronk ik hem uit en was één en al lach.
Nu laat de sterkste drank mij nuchter en koud.
Bleeke chrysanth, je bleef niet over om mij
Te troosten in ’t droef seizoen, maar wij zijn allebei
Uit beetre tijden over, en beiden nu veeg en oud.

(Po Tsju I)

.
.

J. Slauerhoff, Verzamelde Werken (II), Yoeng Poe Tsjoeng, Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam, 1940, s. 144.
.
Sjoch fierders ek de skôging Sineeske poëzy yn de Fryske literatuer en/of Slauerhoff yn it Frysk.