Currently browsing category

Dichter fan Fryslân, Page 3

It sonken Waad – DfF-gedicht

(10-10) De tekst is skreaun nei oanlieding fan ûnder mear it rapport De toekomst van de Waddenzee. Een stijgende zeespiegel over een …