Michaël Slory (1935-2018) – In grut dichter is hinnegien

(19-12-2018) De wurkgroep Caraïbische Letteren lit op har website witte dat de Surinaamske dichter Michaël Slory hjoed, yn de âldens fan 83 jier, ferstoarn is.

Michaël Slory skreau it grutste part fan syn lange dichterslibben yn syn memmetaal, it Sranantongo. Sawol polityk as poëtikaal wie er oer alle boegen ynternasjonaal oriïntearre, in dihhter dy’t oer de grinzen seach.

Yn 1985 krige er de Surinaamske Staatsprijs voor Literatuur. Hy makke part út fan in dichtersgeneraasje dêr’t ûnder oaren Corly Verlooghen, Rudi Bedacht en Trefossa (ps. Henri  de Ziel) ta rekkene wurde. Trefossa wie ek dejinge dy’t meiwurke oan it ferneamde Surinamenûmer fan it Fryske literêre tydskrift De Tsjerne ynt 1952.

Dichter en heechlearaar Nederlands-Caraïbische Letteren Michiel van Kempen stalde in stik as wat blomlêzingen gear út it oeuvre fan de Surninaamse dichterreus. Ut de fan’t simmer ferskynde blomlêzing Alsof men alles loslaat de earst strofe oer fan it gedicht ‘In de Palmentuin’:

Er zal licht zijn
voor het gedicht
tussen de schaduwen
en de bomen,
tussen stilte en geluid,
de voetstappen die gaan en komen.

Op de byienkomst F)rede fan Fryslân, ein oktober yn de Prinsetún yn Ljouwert, achtte ik it  passend en slút myn foardracht ôf mei de twa lêste rigels út Slory’s gedicht ‘Een andere kijk’ út de bondel In de straten en in de bladeren: ‘Ja, kijken over de grens, / als een station naar het schone.’


De werkgroep Caraïbische Letteren laat op haar website weten dat de Surinaamse dichter Michaël Slory vandaag is overleden. Hij werd 83 jaar. Een groot dichter is heengegaan.

Slory schreef het grootste deel van zijn lange dichtersleven in het Sranantongo, zijn moedertaal. Zowel politiek as poëticaal was hij internationaal georiënteerd. Hij was een dichter die over de grenzen zag.

Slory kreeg in 1985 de Surinaamse Staatsprijs voor Literatuur. Hij maakte deel uit van een dichtersgeneratie waar onder anderen Corly Verlooghen, Rudi Bedacht en Trefossa (ps. Henri Frans de Ziel) toe worden gerekend. Trefossa was ook degene die meewerkte aan het Surinamenummer van het Friese literaire tijdschrift De Tsjerne uit 1952.

Michiel van Kempen, hoogleraar Nederlands-Caraïbische Letteren aan de Universiteit van Amsterdam, stelde verschillende bloemlezingen samen uit het oeuvre van de Surinaamse dichterreus. Uit de bloemlezing Alsof men alles loslaat, de eerste strofe van het gedicht ‘In de Palmentuin’:

Er zal licht zijn
voor het gedicht
tussen de schaduwen
en de bomen,
tussen stilte en geluid,
de voetstappen
die gaan en komen.

Bij de manifestatie F)rede van Fryslân, eind oktober i in Leeuwarden, vond ik het passend om  mijn voordracht af te sluiten met de twee laatste regels uit Slory’s gedicht ‘Een andere kijk’ uit de bundel In de straten en in de bladeren:  ‘Ja , kijken over de grens, / als een station naar het schone.’

 

(25-04-2019) – Michaël Slory (1935) is ien fan grutte dichters fan Suriname. By útjouwerij In de Knipscheer kaam dizze moanne de blomlêzing Alsof men alles loslaat út. Juster by de boekhannel besteld, dat moarn, sûnder mis, feest.

It is nei Ik zal zingen om de zon te laten opkomen en Torent een man hoog met zijn poëzie de tredde  blomlêzing dy’t Michiel van Kempen, heechlearaar Caraibische Letteren, gearstald hat.

De meartalige Slory skriuwt yn it Nederlânsk, it Sranantongo, it Spaansk en it Ingelsk. Op de webside fan de útjouwerij seit Van Kempen oer Slory syn poëzy: ‘Er zijn maar weinig dichters voor wie leven, werkelijkheid en taal zo’n naadloos continuüm vormen als Michaël Slory. (…) Al wat [hij] meemaakt, ziet, voelt, ruikt, leest of bedenkt zet zich om in poëtische taal.’

Zie ook:.