Michaël Slory – Alsof men alles loslaat 

(25-04-2018) Fan de grutte Surinaamse dichter Michaël Slory (1935) kaam dizze moanne de blomlêzing Alsof men alles loslaat út, besoarge troch Michiel van Kempen, dichter en heechlearaar Nederlands-Caraïbische Letteren. It is nei Ik zal zingen om de zon te laten opkomen en Torent een man hoog met zijn poëzie de tredde Slory-blomlêzing dy’t Van Kempen gearstalde.

De meartalige Slory skriuwt yn it Nederlânsk, it Sranantongo, it Spaansk en Ingelsk.

It grutste part fan syn lange dichterslibben skreau er yn  it Sranantongo, syn memmetaal. Sawol polityk as poëtikaal wie er oer alle boegen ynternasjonaal oriïntearre, in dichter dy’t oer de grinzen seach.

Op de webside fan In  de Knipscheer seit Van Kempen oer syn poëzy: ‘Er zijn maar weinig dichters voor wie leven, werkelijkheid en taal zo’n naadloos continuüm vormen als Michaël Slory. (…) Al wat [hij] meemaakt, ziet, voelt, ruikt, leest of bedenkt zet zich om in poëtische taal.’

Ut de bondel En nu voorgoed voor vriendschap it lyryske, Van Ostaijen-achtige gedicht ‘Javaans meisje’ (s. 17/18).

Javaans meisje

Het geklingel
van de gongs
hoor ik
in haar kuiten,
hoor ik
in haar lendenen,
in haar heupen.

Het geklingel
van de gongs
hoor ik
in haar haarwrong.

Neen,
de woorden
van dit lied
zijn niet verboden.

Maar al was dat zo,
het zou mij
niet doen besluiten
niet te schrijven
op het getingel
dat ik hoor
in haar huid

haar bloed
in haar kuiten
dit lied
dat allang
in mij zong.

En nu voorgoed voor vriendschap, ‘Javaans meisje’, p. 17-18.

 

Javaansk famke

It getinkel
fan de gongs
hear ik
yn har kûten,
hear ik
yn har siden,
yn har heupen.

It getinkel
fan de gongs
hear ik
yn har hierwrong.

Nee,
de klanken fan
dit liet
binne net ferbean.

Mar hie dat sa west,
it soe my
net it beslút ynjaan
en skriuw net
op it getinkel
dat ik hear
yn har hûd

har bloed
yn har kûten
dit liet
dat al lang
yn my song.

En nu voorgoed voor vriendschap, ‘Javaans meisje’, p. 17-18.

Meikoarten mear oer de dichter Slory, fan wa’t ek wurk komt te lêzen wêze sil yn de Surinaamsk–Fryske blomlêzing, dy’t mei stipe fan ûnder mear Tresoar en Lân fan Taal yn de rin fan oare jier te ferskinen komt. It is ien fan de projekten yn it ramt fan it dichterskip fan Fryslân.

© Eeltsje Hettinga

.


Zie ook:.