Currently browsing

Page 31

Oersettingen fersen Slauerhoff

Eeltsje Hettinga OAN MYN ERFGENAMT . Folgje net de leargong fan de filosofen, Dit liedt ta liddigens. En godstsjinststichters Binne ligers. Nim …

Thomas Bernhard – In Rome –

Zonder haar bij naam te noemen, refereert Thomas Bernhard in het verhaal ‘In Rome’ – hieronder in  een Friese vertaling te lezen …

Paul Celan – ‘Corona’

De poëzy fan de Dútsktalige Paul Celan (1920-1970) hjit hermetysk, tsjuster en ûntagonklik te wêzen. Yn it generaal falt dat wol ta, …

APREOS

Eeltsje Hettinga út de bondel Apreos YN IT MEITSJEN BIN IK MYN WURDEN Ta neitins fan Siep van den Berg (Tirns 1913 …