Currently browsing

Page 31

Under de spinnekopmûne fan de sinne

ORFEUS Ik seach dy sitten, famke, allinne ûnder de spinnekopmûne fan de sinne, in skym, harkjend nei it orkest dat by swelleguod, tommeljend …

De fermonopolisearring fan it oersetten

Mei de nije, fan ’t simmer troch Deputearre Steaten fêststelde Subsydzjeregeling Kultuer en Mienskip Fryslân slacht in behyplike foarm fan formalisearring fan …