Currently browsing

Page 31

Slachthuzen – Poëzy

  SLACHTHUZEN Finsters skaadzje hastige passanten. Frachttreinen en krie drage de skreau fan altyd earne immen yn it stjerrende. Do witst, der …

De opferve dei

DE OPFERVE DEI Moaier as oait liket hjoed de al omspegeljende see. Suver âlderwetsk strykt it ljocht de gevels op sa’t yn …

Hat It Skriuwersboun noch besteansrjocht?

Der hat in soad te dwaan west om de nije provinsjale oersetregeling, ûnderdiel fan de ‘Subsydzjeregeling Kultuer en Mienskip Fryslân.’ Belangeferstringeling, monopolisearring …