Currently browsing

Page 39

Oersettingen fersen Slauerhoff

Eeltsje Hettinga OAN MYN ERFGENAMT . Folgje net de leargong fan de filosofen, Dit liedt ta liddigens. En godstsjinststichters Binne ligers. Nim …

Thomas Bernhard – In Rome –

Zonder haar bij naam te noemen, refereert Thomas Bernhard in het verhaal ‘In Rome’ – hieronder in  een Friese vertaling te lezen …

APREOS

Eeltsje Hettinga út de bondel Apreos YN IT MEITSJEN BIN IK MYN WURDEN Ta neitins fan Siep van den Berg (Tirns 1913 …

Top Tien – Friese literatuursite

Top 10 –  Friese literatuursite.  Jelle van der Meulen op Facebook (31-12-2012): “Jelle van der Meulen was het niet van plan, maar …