Currently browsing

Page 39

Bas Jan Ader – dokumintêre – Lânskippen 2

Filmmakker Rene Daalder fertelt yn de dokumintêre Here is always somewhere else it altemets ûntheisterjende ferhaal oer Bas Jan Ader, de Nederlânsk-Kalifornyske keunstner dy’t yn …

Oersettingen fersen Slauerhoff

Eeltsje Hettinga OAN MYN ERFGENAMT . Folgje net de leargong fan de filosofen, Dit liedt ta liddigens. En godstsjinststichters Binne ligers. Nim …