Currently browsing

Page 40

Oersettingen fersen Slauerhoff

Eeltsje Hettinga OAN MYN ERFGENAMT . Folgje net de leargong fan de filosofen, Dit liedt ta liddigens. En godstsjinststichters Binne ligers. Nim …

Thomas Bernhard – In Rome –

Zonder haar bij naam te noemen, refereert Thomas Bernhard in het verhaal ‘In Rome’ – hieronder in  een Friese vertaling te lezen …