Currently browsing category

Artikels, Page 32

Thomas Bernhard – In Rome –

Zonder haar bij naam te noemen, refereert Thomas Bernhard in het verhaal ‘In Rome’ – hieronder in  een Friese vertaling te lezen …

APREOS

Eeltsje Hettinga út de bondel Apreos YN IT MEITSJEN BIN IK MYN WURDEN Ta neitins fan Siep van den Berg (Tirns 1913 …

Top Tien – Friese literatuursite

Top 10 –  Friese literatuursite.  Jelle van der Meulen op Facebook (31-12-2012): “Jelle van der Meulen was het niet van plan, maar …

Gjin grinzen de reis

Eeltsje Hettinga út Gjin grinzen, de reis Frysk gedicht – Englisch version – Nederlandse versie IT MISFERSTAN, DIT GEAN (in trijelûk) by …

IKADER

Eeltsje Hettinga út de poëzijbondel Ikader   ALTEMETS Altemets moatst fuortgean, in wek slaan yn it iis fan dyn bestean, ferdwine, de …

Dwingehôf

Eeltsje Hettinga út de bondel Dwingehôf STANBYLDEN YN ’E SINNE Edward Hopper People in the Sun . As op de earste rige …