Currently browsing category

artikelen, Page 31

De reis fan in Islamist – Je suis

‘As islamisten passazjiersfleantugen tsjin gebouwen te pletter fleane litte of de holle fan in gijzelaar ôfhakke, dan skreauwe se: ‘God is grut!’ …

Wurden – Staveringsberjocht

Ljouwert, 19/09/2023 – Deaslach troch autokrik. De rjochtbank yn L. hat de sechstjinjierrige Natasja Stein út de Westerein feroardiele ta trijeënheal jier …

Slachthuzen – Poëzy

  SLACHTHUZEN Finsters skaadzje hastige passanten. Frachttreinen en krie drage de skreau fan altyd earne immen yn it stjerrende. Do witst, der …