Currently browsing

Page 5

Dichter fan Fryslân 2018 / 2019

(Nov. 17) Moai ferrast en knap optein. Dichter fan Fryslân, de sjuery (Tamara Schoppert, Obe Alkema en Peter van Lier) hat kediisd …

Dichter van Fryslân 2018 / 2019

(Nov. 17) Verrast en opgetogen. Dichter van Fryslân, de jury (Tamara Schoppert, Obe Alkema en Peter van Lier) maakte een keuze en besliste, …

DE RAILS BOEM BOEM BOEM

(Nov. 2017 ) DE RAILS BOEM BOEM BOEM Skal-da, skal-drom, alles dronken, alles trom. Te kiekeboe, ta optika sjongt Herr Hugo Ballala syn …